لیست کاملی از کد های Cheat در بازی دوتا 2

Chat command Equivalent console command Effect
-lvlup # dota_dev hero_level # Increases the level of the user’s hero by # (cannot reduce level).
-levelbots # dota_bot_give_level # Increases the level of all bots’ heroes by # (cannot reduce level).
-lvlmax dota_dev hero_maxlevel Levels your hero to the max and skills all your abilities.
-gold # dota_dev player_givegold # Grants the user # unreliable gold (using negative numbers reduces gold).
-item <name> dota_create_item <name> Gives the user’s hero the named item (in case of Meepo minimap icon.png Meepo, gives items only to the prime).
-givebots <name> dota_bot_give_item <name> Gives all bots’ heroes the named item (in case of Meepo minimap icon.png Meepo, gives items only to the prime).
-refresh dota_dev hero_refresh Replenishes the player’s (and all bots’) hero’s health and mana to full, and refreshes their ability and item cooldowns. Only affects heroes (and illusions). Also resets the cooldowns of
Glyph of Fortification and Scan. Does not affect Buyback cooldown.
-respawn dota_dev hero_respawn Forces the player’s hero to respawn. Also works while the hero is alive, moving it to the team fountain, replenishing health and mana.
-startgame dota_dev forcegamestart Forces the match to start immediately, skipping the prepare phase. Using this command after the match starts (0.00 minute mark creeps spawn) has no effect.
-spawncreeps dota_spawn_creeps Instantly spawns lane creeps on each lane for both teams.
-spawnneutrals dota_spawn_neutrals Instantly spawns neutral creeps at each camp. Does not spawn when other neutral creeps are within the spawn area, but ignores other units.
-disablecreepspawn
-enablecreepspawn
dota_creeps_no_spawning 1/0 Disables lane and neutral creep spawning (except Roshan).
Enables lane and neutral creep spawning.
-spawnrune dota_spawn_rune Spawns runes at all rune spots; Bounty runes and Power-up runes.
-killwards dota_dev killwards Destroys all placed Sentry Ward icon.png Sentry Wards and Observer Ward icon.png Observer Wards.
-clearwards dota_clear_wards Destroys all placed Observer Ward icon.png Observer Wards.
-createhero <name>
-createhero <name> neutral
-createhero <name> enemy
dota_create_unit <name>
dota_create_unit <name> neutral
dota_create_unit <name> enemy
Creates named unit or hero as an ally, neutral or enemy. The unit spawns where the user’s mouse courser is pointing. Can spawn any unit, not only heroes.
Neutral heroes cannot be created. Attempting to do so spawns them as Radiant heroes without a slot aligned for them.
Spawning buildings this way always appear at the map center and are always invulnerable. Some spawned summons may not have their abilities.
-dumpbots dota_bot_dump_state Displays AI status.
-wtf
-unwtf
dota_ability_debug 1/0 Disables mana cost and cooldown of abilities and items, and applies the same effects as -refresh
Enables mana cost and cooldown of abilities and items.
-allvision
-normalvision
dota_all_vision 1/0 Enables shared vision between Radiant and Dire.
Disables shared vision between the teams.
-teleport dota_dev hero_teleport Teleports the selected hero to the current cursor location.
-trees dota_treerespawn Respawns all trees on the map, taking tree spawn blocking into account.
-win dota_win Instantly destroys the enemy’s Ancient.

Item names

These are used with the -item and -givebots chat commands or the dota_create_item and dota_bot_give_item console commands. Every item has an internal name in the game files. In order to create items, these internal names have to be used, and not the ingame item name. The item’s whole internal name is not required, it will match to a substring to create the item.

Examples:

-item item_blink
-givebots item_arcane_boots
dota_create_item item_greater_crit
dota_bot_give_item item_demon_edge

Items in light grey fields have internal names which do not match their ingame name.

Items in dark grey fields are completely removed and can no longer be created.

Basic items

Item Internal name
Aegis of the Immortal icon.png Aegis of the Immortal item_aegis
Animal Courier (Radiant) icon.png Animal Courier item_courier
Band of Elvenskin icon.png Band of Elvenskin item_boots_of_elves
Belt of Strength icon.png Belt of Strength item_belt_of_strength
Blade of Alacrity icon.png Blade of Alacrity item_blade_of_alacrity
Blades of Attack icon.png Blades of Attack item_blades_of_attack
Blight Stone icon.png Blight Stone item_blight_stone
Blink Dagger icon.png Blink Dagger item_blink
Boots of Speed icon.png Boots of Speed item_boots
Bottle (Full) icon.png Bottle item_bottle
Broadsword icon.png Broadsword item_broadsword
Chainmail icon.png Chainmail item_chainmail
Cheese icon.png Cheese item_cheese
Circlet icon.png Circlet item_circlet
Clarity icon.png Clarity item_clarity
Claymore icon.png Claymore item_claymore
Cloak icon.png Cloak item_cloak
Demon Edge icon.png Demon Edge item_demon_edge
Dust of Appearance icon.png Dust of Appearance item_dust
Eaglesong icon.png Eaglesong item_eagle
Enchanted Mango icon.png Enchanted Mango item_enchanted_mango
Energy Booster icon.png Energy Booster item_energy_booster
Faerie Fire icon.png Faerie Fire item_faerie_fire
Flying Courier (Radiant) icon.png Flying Courier item_flying_courier
Gauntlets of Strength icon.png Gauntlets of Strength item_gauntlets
Gem of True Sight icon.png Gem of True Sight item_gem
Ghost Scepter icon.png Ghost Scepter item_ghost
Gloves of Haste icon.png Gloves of Haste item_gloves
Healing Salve icon.png Healing Salve item_flask
Helm of Iron Will icon.png Helm of Iron Will item_helm_of_iron_will
Hyperstone icon.png Hyperstone item_hyperstone
Infused Raindrop icon.png Infused Raindrop item_infused_raindrop
Iron Branch icon.png Iron Branch item_branches
Javelin icon.png Javelin item_javelin
Magic Stick icon.png Magic Stick item_magic_stick
Mantle of Intelligence icon.png Mantle of Intelligence item_mantle
Mithril Hammer icon.png Mithril Hammer item_mithril_hammer
Morbid Mask icon.png Morbid Mask item_lifesteal
Mystic Staff icon.png Mystic Staff item_mystic_staff
Observer Ward icon.png Observer Ward item_ward_observer
Ogre Axe icon.png Ogre Axe item_ogre_axe
Orb of Venom icon.png Orb of Venom item_orb_of_venom
Platemail icon.png Platemail item_platemail
Point Booster icon.png Point Booster item_point_booster
Quarterstaff icon.png Quarterstaff item_quarterstaff
Quelling Blade icon.png Quelling Blade item_quelling_blade
Reaver icon.png Reaver item_reaver
Refresher Shard icon.png Refresher Shard item_refresher_shard
Ring of Health icon.png Ring of Health item_ring_of_health
Ring of Protection icon.png Ring of Protection item_ring_of_protection
Ring of Regen icon.png Ring of Regen item_ring_of_regen
Robe of the Magi icon.png Robe of the Magi item_robe
Sacred Relic icon.png Sacred Relic item_relic
Sage's Mask icon.png Sage’s Mask item_sobi_mask
Sentry Ward icon.png Sentry Ward item_ward_sentry
Shadow Amulet icon.png Shadow Amulet item_shadow_amulet
Slippers of Agility icon.png Slippers of Agility item_slippers
Smoke of Deceit icon.png Smoke of Deceit item_smoke_of_deceit
Staff of Wizardry icon.png Staff of Wizardry item_staff_of_wizardry
Stout Shield icon.png Stout Shield item_stout_shield
Talisman of Evasion icon.png Talisman of Evasion item_talisman_of_evasion
Tango icon.png Tango item_tango
Tango (Shared) icon.png Tango (Shared) item_tango_single
Tome of Knowledge icon.png Tome of Knowledge item_tome_of_knowledge
Town Portal Scroll icon.png Town Portal Scroll item_tpscroll
Ultimate Orb icon.png Ultimate Orb item_ultimate_orb
Vitality Booster icon.png Vitality Booster item_vitality_booster
Void Stone icon.png Void Stone item_void_stone
Wind Lace icon.png Wind Lace item_wind_lace

Upgraded items

Item Internal name Internal Default recipe icon.png recipe name1
Abyssal Blade icon.png Abyssal Blade item_abyssal_blade item_recipe_abyssal_blade
Aeon Disk icon.png Aeon Disk item_aeon_disk item_recipe_aeon_disk
Aether Lens icon.png Aether Lens item_aether_lens item_recipe_aether_lens
Aghanim's Scepter icon.png Aghanim’s Scepter item_ultimate_scepter item_recipe_ultimate_scepter
Arcane Boots icon.png Arcane Boots item_arcane_boots item_recipe_arcane_boots
Armlet of Mordiggian (Inactive) icon.png Armlet of Mordiggian item_armlet item_recipe_armlet
Assault Cuirass icon.png Assault Cuirass item_assault item_recipe_assault
Battle Fury icon.png Battle Fury item_bfury item_recipe_bfury
Black King Bar icon.png Black King Bar item_black_king_bar item_recipe_black_king_bar
Blade Mail icon.png Blade Mail item_blade_mail item_recipe_blade_mail
Bloodstone icon.png Bloodstone item_bloodstone item_recipe_bloodstone
Bloodthorn icon.png Bloodthorn item_bloodthorn item_recipe_bloodthorn
Boots of Travel 1 icon.png Boots of Travel2 item_travel_boots_# (1-2) item_recipe_travel_boots
Bracer icon.png Bracer item_bracer item_recipe_bracer
Buckler icon.png Buckler item_buckler item_recipe_buckler
Butterfly icon.png Butterfly item_butterfly item_recipe_butterfly
Crimson Guard icon.png Crimson Guard item_crimson_guard item_recipe_crimson_guard
Crystalys icon.png Crystalys item_lesser_crit item_recipe_lesser_crit
Daedalus icon.png Daedalus item_greater_crit item_recipe_greater_crit
Dagon 1 icon.png Dagon2 item_dagon_# (1-5) item_recipe_dagon
Desolator icon.png Desolator item_desolator item_recipe_desolator
Diffusal Blade 1 icon.png Diffusal Blade item_diffusal_blade item_recipe_diffusal_blade
Diffusal Blade 2 icon.png Diffusal Blade 2 item_diffusal_blade_2 item_recipe_diffusal_blade
Dragon Lance icon.png Dragon Lance item_dragon_lance item_recipe_dragon_lance
Drum of Endurance icon.png Drum of Endurance item_ancient_janggo item_recipe_ancient_janggo
Echo Sabre icon.png Echo Sabre item_echo_sabre item_recipe_echo_sabre
Ethereal Blade icon.png Ethereal Blade item_ethereal_blade item_recipe_ethereal_blade
Eul's Scepter of Divinity icon.png Eul’s Scepter of Divinity item_cyclone item_recipe_cyclone
Eye of Skadi icon.png Eye of Skadi item_skadi item_recipe_skadi
Force Staff icon.png Force Staff item_force_staff item_recipe_force_staff
Glimmer Cape icon.png Glimmer Cape item_glimmer_cape item_recipe_glimmer_cape
Guardian Greaves icon.png Guardian Greaves item_guardian_greaves item_recipe_guardian_greaves
Hand of Midas icon.png Hand of Midas item_hand_of_midas item_recipe_hand_of_midas
Headdress icon.png Headdress item_headdress item_recipe_headdress
Heart of Tarrasque icon.png Heart of Tarrasque item_heart item_recipe_heart
Heaven's Halberd icon.png Heaven’s Halberd item_heavens_halberd item_recipe_heavens_halberd
Helm of the Dominator icon.png Helm of the Dominator item_helm_of_the_dominator item_recipe_helm_of_the_dominator
Hood of Defiance icon.png Hood of Defiance item_hood_of_defiance item_recipe_hood_of_defiance
Hurricane Pike icon.png Hurricane Pike item_hurricane_pike item_recipe_hurricane_pike
Iron Talon icon.png Iron Talon3 item_iron_talon item_recipe_iron_talon
Kaya icon.png Kaya item_kaya item_recipe_kaya
Linken's Sphere icon.png Linken’s Sphere item_sphere item_recipe_sphere
Lotus Orb icon.png Lotus Orb item_lotus_orb item_recipe_lotus_orb
Maelstrom icon.png Maelstrom item_maelstrom item_recipe_maelstrom
Magic Wand icon.png Magic Wand item_magic_wand item_recipe_magic_wand
Manta Style icon.png Manta Style item_manta item_recipe_manta
Mask of Madness icon.png Mask of Madness item_mask_of_madness item_recipe_mask_of_madness
Medallion of Courage icon.png Medallion of Courage item_medallion_of_courage item_recipe_medallion_of_courage
Mekansm icon.png Mekansm item_mekansm item_recipe_mekansm
Meteor Hammer icon.png Meteor Hammer item_meteor_hammer item_recipe_meteor_hammer
Mjollnir icon.png Mjollnir item_mjollnir item_recipe_mjollnir
Monkey King Bar icon.png Monkey King Bar item_monkey_king_bar item_recipe_monkey_king_bar
Moon Shard icon.png Moon Shard item_moon_shard item_recipe_moon_shard
Necronomicon 1 icon.png Necronomicon2 item_necronomicon_# (1-3) item_recipe_necronomicon
Null Talisman icon.png Null Talisman item_null_talisman item_recipe_null_talisman
Nullifier icon.png Nullifier item_nullifier item_recipe_nullifier
Oblivion Staff icon.png Oblivion Staff item_oblivion_staff item_recipe_oblivion_staff
Observer and Sentry Wards 1 icon.png Observer and Sentry Wards item_ward_dispenser item_recipe_ward_dispenser
Octarine Core icon.png Octarine Core item_octarine_core item_recipe_octarine_core
Orchid Malevolence icon.png Orchid Malevolence item_orchid item_recipe_orchid
Perseverance icon.png Perseverance item_pers item_recipe_pers
Phase Boots icon.png Phase Boots item_phase_boots item_recipe_phase_boots
Pipe of Insight icon.png Pipe of Insight item_pipe item_recipe_pipe
Poor Man's Shield icon.png Poor Man’s Shield3 item_poor_mans_shield item_recipe_poor_mans_shield
Power Treads icon.png Power Treads item_power_treads item_recipe_power_treads
Radiance (Active) icon.png Radiance item_radiance item_recipe_radiance
Divine Rapier icon.png Divine Rapier item_rapier item_recipe_rapier
Refresher Orb icon.png Refresher Orb item_refresher item_recipe_refresher
Ring of Aquila (Active) icon.png Ring of Aquila item_ring_of_aquila item_recipe_ring_of_aquila
Ring of Basilius (Active) icon.png Ring of Basilius item_ring_of_basilius item_recipe_ring_of_basilius
Rod of Atos icon.png Rod of Atos item_rod_of_atos item_recipe_rod_of_atos
Sange icon.png Sange item_sange item_recipe_sange
Sange and Yasha icon.png Sange and Yasha item_sange_and_yasha item_recipe_sange_and_yasha
Satanic icon.png Satanic item_satanic item_recipe_satanic
Scythe of Vyse icon.png Scythe of Vyse item_sheepstick item_recipe_sheepstick
Shadow Blade icon.png Shadow Blade item_invis_sword item_recipe_invis_sword
Shiva's Guard icon.png Shiva’s Guard item_shivas_guard item_recipe_shivas_guard
Silver Edge icon.png Silver Edge item_silver_edge item_recipe_silver_edge
Skull Basher icon.png Skull Basher item_basher item_recipe_basher
Solar Crest icon.png Solar Crest item_solar_crest item_recipe_solar_crest
Soul Booster icon.png Soul Booster item_soul_booster item_recipe_soul_booster
Soul Ring icon.png Soul Ring item_soul_ring item_recipe_soul_ring
Spirit Vessel icon.png Spirit Vessel item_spirit_vessel item_recipe_spirit_vessel
Tranquil Boots (Active) icon.png Tranquil Boots item_tranquil_boots item_recipe_tranquil_boots
Urn of Shadows icon.png Urn of Shadows item_urn_of_shadows item_recipe_urn_of_shadows
Vanguard icon.png Vanguard item_vanguard item_recipe_vanguard
Veil of Discord icon.png Veil of Discord item_veil_of_discord item_recipe_veil_of_discord
Vladmir's Offering icon.png Vladmir’s Offering item_vladmir item_recipe_vladmir
Wraith Band icon.png Wraith Band item_wraith_band item_recipe_wraith_band
Yasha icon.png Yasha item_yasha item_recipe_yasha
  • ۱ Every item upgrade has a recipe listed in the game, even when the items’ recipes do not use a recipe scroll.
  • ۲ If no number is entered after the name, the game will automatically create level 1 version.
  • ۳ These items have been removed from the shop, but can still be created via cheats.

Event items

Item Internal name
Diretide
Diretide Greevil Taffy icon.png Greevil Taffy item_halloween_candy_corn
Unused Halloween items
Default recipe icon.png Mystery Rune Meat Hook item_mystery_hook
Default recipe icon.png Mystery Rune Mirana Arrow item_mystery_arrow
Default recipe icon.png Mystery Missile item_mystery_missile
Default recipe icon.png Mystery Toss item_mystery_toss
Default recipe icon.png Mystery Vacuum item_mystery_vacuum
Halloween Rapier icon.png Halloween Rapier item_halloween_rapier
Greeviling
Greeviling Greevil Whistle icon.png Greevil Whistle item_greevil_whistle_toggle
Greeviling Xmas Stocking icon.png Xmas Stocking item_winter_stocking
Greeviling Speed Skates icon.png Speed Skates item_winter_skates
Greeviling Fruit-bit Cake icon.png Fruit-bit Cake item_winter_cake
Greeviling Wizard Cookie icon.png Wizard Cookie item_winter_cookie
Greeviling Cocoa with Marshmallows icon.png Cocoa with Marshmallows item_winter_coco
Greeviling Clove Studded Ham icon.png Clove Studded Ham item_winter_ham
Greeviling Kringle icon.png Kringle item_winter_kringle
Greeviling Snow Mushroom icon.png Snow Mushroom item_winter_mushroom
Greeviling Greevil Treat icon.png Greevil Treat item_winter_greevil_treat
Greeviling Greevil Chow icon.png Greevil Chow item_winter_greevil_garbage
Greeviling Greevil Blink Bone icon.png Greevil Blink Bone item_winter_grevil_chewy
Unused Greeviling items
Greeviling Greevil Whistle icon.png Greevil Whistle item_greevil_whistle
Unknown icon.png Xmas Present item_present
Wraith-Night
Greater Clarity icon.png Greater Clarity item_greater_clarity
Greater Salve icon.png Greater Salve item_greater_flask
Wraith-Night Arcane Boots II icon.png Arcane Boots II item_arcane_boots_2
Wraith-Night Slippers of Halcyon icon.png Slippers of Halcyon item_tranquil_boots_2
New Bloom Festival 2014
Fighting the Year Beast Flinching Firecrackers icon.png Flinching Firecrackers item_firecrackers
Fighting the Year Beast Firework Mine icon.png Firework Mine item_firework_mine
Fighting the Year Beast Scare the Beast icon.png Scare the Beast item_scare_the_beast
Fighting the Year Beast Force Boots icon.png Force Boots item_force_boots
Fighting the Year Beast Desolator 2 icon.png Desolator 2 item_desolator_2
Crimson Guard icon.png Crimson Guard item_crimson_guard
Fighting the Year Beast Vermillion Robe icon.png Vermillion Robe item_vermillion_robe
The International 2016
River Vial Chrome icon.png River Vial: Chrome item_river_painter
River Vial Dry icon.png River Vial: Dry item_river_painter2
River Vial Slime icon.png River Vial: Slime item_river_painter3
River Vial Oil icon.png River Vial: Oil item_river_painter4
River Vial Electric icon.png River Vial: Electric item_river_painter5
River Vial Potion icon.png River Vial: Potion item_river_painter6
River Vial Blood icon.png River Vial: Blood item_river_painter7

برچسب ها

پست های مرتبط ...

0 دیدگاه در “لیست کاملی از کد های Cheat در بازی دوتا ۲”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده وضعیت ادمین در استیم : Add Friend جهت ادد کردن روی دکمه + کلیک کنید.